Misyon - Vizyon
MİSYONUMUZ 
 
Kanun, Kanun Hükmünde Kararname, Yönetmelik, Yönerge ve mevzuatlarda ön görülen her türlü özlük haklarının en kısa zamanda eksiksiz ve doğru olarak uygulanmasını temin etmek, bu sistemin düzenli ve sistematik bir şekilde işlenmesini ve personelimizin görevlerini yerine getirirken motivasyon içinde çalışmalarını sürdürmelerini sağlamaktır. 

 
VİZYONUMUZ 
 
Hızlı değişim sürecinde doğru, verimli, düzenli, uyumlu ve koordineli, bütünleştirici ve işbirliğine dayalı, insan haklarına önem veren çağdaş bir idari yapı oluşturmak.
 
Yetki, Görev ve Sorumluluklar
 
Üniversitemiz 29 Mayıs 2007 tarihinde 5662 Sayılı Kanunla kurulmuş ve Personel Dairesi Başkanlığı 2547 Sayılı Kanunun 51 ve 124 Sayılı Yükseköğretim Üst Kuruluşları ile Yükseköğretim Kurumlarının İdari Teşkilatlanması hakkındaki Kanun Hükmünde Kararnamenin 29. maddesi uyarınca kurulmuştır. 
 

Görev ve Sorumluluklar: 
 
*Üniversitenin insan gücü planlaması ve personel politikasıyla ilgili çalışmalar yapmak.
 
*Personel sisteminin geliştirilmesiyle ilgili önerilerde bulunmak.
 
*Üniversite personelinin atama, özlük ve emeklilik işleriyle ilgili işlemleri yapmak.
 
*İdari personelin hizmet öncesi ve hizmet içi eğitimi programlarını düzenlemek ve  uygulamak.
 
1. Üniversitemizin insan gücü planlaması ve personel politikasıyla ilgili çalışmalar yapmak, personel sisteminin geliştirilmesi ile ilgili önerilerde bulunmak.
 
2. Üniversitemizin akademik ve idari personelinin atama, ayrılma, emeklilik ve tüm özlük işleri ilgili işlemleri yapmak.
 
3. Sürekli olarak personelin eğitim ihtiyacını tespit etmek, sorumluluklarını yerine getirebilmeleri için gerekli bilgi ve donanımla donatılmalarını sağlamak. İdari personelin hizmet içi eğitim programlarını düzenlemek ve uygulamak.
 
4. Hizmet faaliyetlerinin ekonomik, etkin ve verimli bir şekilde yerine getirilmesi için insan ve malzeme gibi mevcut kaynakların en uygun, en verimli şekilde kullanılmasını sağlamak.
 
7. Birim faaliyetlerinin yürütülmesi, yönlendirilmesi ve değerlendirilmesi için birime tahsis edilen personel ve diğer kaynaklarla geleceğe yönelik olarak hedefler ve standartlar belirlemek.
 
8. Birimdeki personel arasında ve bunlarla görev ilişkisi bulunan diğer birimlerin personeli arasında aksamayan, uyumlu bir iletişim ve işbirliği düzeni kurmak.
 
9. Birim içinde etkin bir kayıt ve dosya sistemi kurmak, yürütmek ve geliştirmek.
 
10. Birim faaliyetlerinin etkin bir şekilde uygulanıp yürütülebilmesi için gereken düzeyde sorumluluk ve yetkiyi astlarına devretmek, sonuçlara yönelik sorumluluk ve yetkiyi elinde tutmak.
 
11. Daire faaliyetlerinin yürütülebilmesi için gerekli elemanların seçiminde, görevden alınmalarında, terfi ve atamalarında, ödüllendirme ve cezalandırılmalarında Astlarından kendisine iletilen personel hareketlerine ilişkin önerileri incelemek, değerlendirerek onaylanmak üzere bir üst makama sunmak.
 
12. Başkanlığa havale edilen iş ve evrakların astlara havalesini yapmak, cevap yazılarının hazırlanmasını, günlük işlerin imza takibinin yapılmasını ve sonuçlandırılmasını sağlamak.
 

Sorumlulukları: 
 
Üniversite mevzuatı ve bu talimatla kendisine verilen görevlerin Anayasa, kanun, yönetmelik ve bu gibi mevzuata uygun olarak yerine getirilmesinden, yetkilerinin zamanında kullanılmasından Rektör’e  karşı sorumludur.